Generelle forretningsbetingelser for Seek4Cars A/S

Gældende fra den 1. januar 2024

 

1. Anvendelse

Disse generelle forretningsbetingelser gælder for alle aftaler, der indgås mellem Seek4Cars A/S (herefter ”Seek4Cars”) og kunden omkring Seek4Cars’ levering af ydelser, herunder – men ikke begrænset til – levering af IT-løsninger, levering af hjemmesideløsninger, programmering og hosting. 

Eventuelle betingelser fra kunden er alene gyldige i forholdet mellem kunden og Seek4Cars, hvis Seek4Cars skriftligt har accepteret disse. Ved uoverensstemmelse mellem Seek4Cars og kundens betingelser, har Seek4Cars’ betingelser forrang. 

  

2. Rettigheder

Seek4Cars har ejendomsretten og alle immaterielle rettigheder til software, kildekoder og lignende, der er udviklet til kunden, herunder til kundens IT-løsning eller hjemmeside. Endvidere har Seek4Cars til enhver tid den fulde ejendomsret til design og materiale udviklet af Seek4Cars, herunder også tilbudte standardskabeloner.

Al materiale, der er udarbejdet og leveret af kunden, opretholder kunden ejendomsretten til, men kunden giver i aftalens løbetid Seek4Cars en ikke-eksklusiv ret til at gøre brug af det modtagne materiale. 

Kunden kan ikke, uden Seek4Cars’ samtykke, overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen, medmindre der foreligger skriftligt samtykke fra Seek4Cars. 

 

3. Tredjepartsleverandører

Seek4Cars betjener sig af tredjepartsleverandører og er underlagt disses betingelser. Seek4Cars er derfor ikke ansvarlig for de informationer og data, der gives via tredjepartsleverandører, herunder såfremt der bliver givet forkerte, fejlagtige eller ufuldstændige informationer.  

Seek4Cars er endvidere ikke ansvarlig for tab som følge af driftsforstyrrelser, servernedbrud, virusangreb eller afbrydelser i kundens adgang til at anvende systemet, eller noget der på anden vis forhindrer anvendelsen af de ydelser, såfremt dette er leveret af Seek4Cars via tredjepart. 

 

3.1 Særligt vedrørende Bilinfo

Kunden kan gennem Seek4Cars IT-platform modtage data på de annoncer, som denne har oprettet hos Bilinfo. Dette sker via en dataudveksling via et Application Programming Interface (API) mellem Bilinfo og Seek4Cars. Seek4Cars lagrer disse i en kort periode. Annoncedata udstilles på den/de anførte hjemmesider/portaler. 

Den, af Seek4Cars, leverede ydelse gennem Bilinfo må alene anvendes på den/de i aftalen angivne lokation og via den angivne IP-adresse eller på den anførte hjemmeside. Kunden må, som følge heraf, ikke foretage eller lade foretage hel eller delvis kopiering, offentliggørelse, videresalg m.v. af Seek4Cars ydelse eller tilgængeliggjorte data eller i øvrigt benytte Seek4Cars ydelse på anden vis, end det aftalte, uden forudgående skriftligt samtykke fra Seek4Cars. 

Seek4Cars har, til enhver tid, ret til at ændre funktionaliteten; - herunder at fjerne og tilføje funktionalitet fra systemet. Seek4Cars ret vedrører enhver funktionalitet, uanset om denne måtte blive anset for væsentlig. Kunden har, i den anledning, ikke krav på erstatning, forholdsmæssigt afslag eller naturalopfyldelse af bestemt funktionalitet. 

Seek4Cars er herudover, til enhver tid, berettiget til at foretage de tekniske omlægninger og ændringer i Seek4Cars systemer og ydelser, som Seek4Cars finder hensigtsmæssige. Seek4Cars vil tilstræbe at begrænse de gener, som sådanne omlægninger og ændringer måtte påføre kunden. Seek4Cars er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig over for kunden for foretagelse af ændringer. 

Kunden forpligter sig, ved sin accept af disse vilkår til, at kunden i forbindelse med brug af de ydelser, der stilles til rådighed af Bilinfo og Seek4Cars, ikke vil: 

  • kopiere, reproducere, ændre eller skabe afledte værker baseret på, distribuere, licensere, lease, sælge, videresælge, overføre, offentligt fremføre, offentligt opføre, transmittere, streame, udsende eller på anden vis udnytte de tjenester, der er stillet til rådighed af Bilinfo og Seek4Cars; 
  • dekompilere, foretage ”reverse engineering” på eller demontere tjenesterne som kunden har adgang til; 
  • “spejle” eller “frame” nogen del af tjenesterne som kunden har adgang til; 
  • foranledige eller lancere noget program eller script med henblik på “scraping”, indeksering, “surveying”, eller på anden vis foretage “data mining” af nogen del af tjenesterne i som kunden har adgang til eller urimeligt bebyrde eller hindre drift og/eller funktion af nogen del af tjenesterne; eller 
  • forsøge at opnå uautoriseret adgang til eller hæmme nogen del af tjenesterne eller deres relaterede systemer eller netværker. 

Seek4Cars er berettiget til at hæve aftalen uden varsel, såfremt ét eller flere af ovenstående forhold overtrædes af kunden, og samtidig kræve erstatning i henhold til dansk ret. 

 

3.2 Særligt vedrørende reservedele

Seek4Cars kan, på ingen måde, holdes ansvarlig for ukorrekte, unøjagtige eller ufuldstændige angivelser af oplysninger vedrørende reservedele eller andet til salg på hjemmesiden eller i Seek4Cars systemer.  

Seek4Cars indestår ikke for rigtigheden og/eller nøjagtigheden af oplysninger på reservedele, da disse gives gennem tredjeparts integration, og da oplysningerne dermed kun kan ændres hos tredjepart.  

Seek4Cars påtager sig intet ansvar af nogen art for skader som sker ved direkte eller indirekte brug af produkter købt på hjemmesiden eller via Seek4Cars’ systemer. 

Ved automatisk integration af nye varenumre, er det kundens ansvar og pligt, selv at kontrollere rigtigheden af de publicerede data. 

Såfremt en domstol måtte komme frem til, at Seek4Cars på nogen måde kan holdes ansvarlig, er Seek4Cars’ ansvar, under alle omstændigheder, begrænset til den købte reservedels værdi. 

Ved automatisk integration/opdatering af dele/varenumre indestår Seek4Cars ikke for andelen af data, der kan indlægges/opdateres automatisk via tredjeparts integration. 

Kunden forpligter sig til alene at vise den type af varer og produkter på hjemmesiden, som er aftalt med Seek4Cars. 

 

3.3 Support

Support omfatter udelukkende de af Seek4Cars leverede produkter, efter gældende bestemmelser herom, hvilket betyder, at der kun ydes support på produkter leveret af tredjepart efter forudgående aftale, og mod betaling af gældende timepris. 

 

4. Systemkrav

Seek4Cars er ikke ansvarlig for, om det leverede, kan anvendes tilfredsstillende i forhold til kundens systemkonfiguration, men Seek4Cars kan, på kundens forlangende, oplyse om det leverede er kompatibelt med de systemer, der er hos kunden. Tilsvarende er Seek4Cars ikke ansvarlig for, om det leverede, er kompatibelt med – eller kan integreres i – tredjepartsprodukter, der ikke understøttes af Seek4Cars.   

Det påhviler, til enhver tid, kunden at sikre sig, at systemkrav er opfyldt med henblik på at kunne afvikle den leverede ydelse tilfredsstillende, og kunden bærer selv risikoen for, at hardware fungerer tilfredsstillende. 

Såfremt kunden ønsker bistand med at undersøge, hvorvidt de leverede ydelser er kompatibel med kundens systemer eller i øvrigt ønsker hjælp med installation, faktureres dette arbejde efter medgået tid i henhold til den enhver tid gældende prisliste hos Seek4Cars. 

Seek4Cars bestræber sig på, at eventuelle driftsforstyrrelser minimeres mest muligt, og at eventuelle problemer afhjælpes hurtigst muligt. 

I tilfælde af væsentlige driftsforstyrrelser eller driftsnedbrud kan Seek4Cars ikke holdes ansvarlig for eventuelle direkte eller indirekte tab kunden måtte have, og forholdet anses alene som misligholdelse, såfremt Seek4Cars ikke kan afhjælpe den væsentlige driftsforstyrrelse eller driftsnedbruddet indenfor 2 uger fra, at Seek4Cars har modtaget skriftlig meddelelse om driftsforstyrrelsen eller driftsnedbruddet. 

 

5. Betaling

Ved samhandel, med Seek4Cars, gælder følgende generelle betalingsbetingelser, medmindre andet skriftligt er aftalt: 

  • Hjemmesider: Løbende driftsomkostninger faktureres årligt forud - første gang sammen med faktura for oprettelse. 
  • Reservedele: Løbende driftsomkostninger faktureres kvartalsvis forud - første gang sammen med faktura for oprettelse. 
  • Bilinfo: Brugen af de oplysninger, der stilles til rådighed af Bilinfo via Seek4Cars IT-platform faktureres halvårligt forud. Første betaling tager udgangspunkt i den bil/prisramme, der passer til aktuelle biler til salg ved opstart. Der vil i perioden blive gennemført en løbende måling af antal biler til salg. Det maksimalt antal viste biler i perioden danner grundlag for næste fakturering, og evt. regulering af forrige periode. 
  • Sammen med betaling opkræver Seek4Cars A/S et af dem fastsat faktureringsgebyr. 

Ved overskridelse af betalingsfristen tilskrives rente med 1,5% pr. påbegyndt måned samt rykkergebyr på kr. 250,00 pr. rykker. Såfremt betaling med tillæg af renter og gebyrer ikke er sket senest 30 dage efter betalingen er forfalden, kan Seek4Cars ophæve aftalen med øjeblikkeligt varsel og samtidigt lukke ned for alle ydelser til kunden. Ønsker kunden sine faciliteter genåbnet, kan dette ske mod betaling af et gebyr på kr. 1.000,- + moms, som skal være Seek4Cars i hænde inden genåbningen. 

 

6. Prisregulering

Den aftalte årlige pris reguleres 1 gang årligt i januar måned, med stigningen i nettoprisindekset pr. 1. oktober (udregnet 12 mdr. bagud) i året forud for opkrævningsåret, dog minimum 3% af foregående års abonnement. 

Seek4Cars er herudover berettiget til at gennemføre yderligere prisreguleringer i opadgående retning for ydelser omfattet af denne aftale med 1 måneds skriftligt varsel til ikrafttræden ved et månedsskifte. Seek4Cars er dog berettiget til skriftligt med dags varsel at gennemføre prisreguleringer, der direkte kan henføres til prisforhøjelser hos underleverandører. 

 

7. Ansvarsbegrænsning

Seek4Cars er alene ansvarlig for en kundens tab, såfremt der foreligger væsentlig misligholdelse fra Seek4Cars’ side.  

Seek4Cars’ erstatningspligt omfatter alene kundens direkte tab, og Seek4Cars kan derfor ikke holdes ansvarlige for kundens indirekte og følgeskader af tab af nogen art, herunder – men ikke begrænset til – driftstab, tabt avance, tab af data, eller tab af goodwill. 

Seek4Cars kan ikke holdes ansvarlig for indhold på kundens hjemmeside, kundens bilsalgsmodul eller i kundens shopløsning, idet kunden selv er ansvarlig for rigtigheden heraf, herunder også for at sikre, at rabatter i rabatmodulet er korrekte.  Seek4Cars kan derfor ikke holdes ansvarlig, såfremt der er fejl i data, som Seek4Cars modtager fra kunden, kundens tredjepartsleverandører eller samarbejdspartnere, herunder anførsel af forkerte priser, trykfejl etc., eller såfremt kunden selv indtaster fejlagtige oplysninger på hjemmesiden eller i shopløsningen.

Seek4Cars’ ansvar er under alle omstændigheder begrænset til det samlede beløb, som kunden har betalt til Seek4Cars i en periode på 6 måneder, inden at den erstatningspådragende begivenhed indtrådte. 

 

8. Standardskabelober

Som en service for Seek4Cars’ kunder, stiller Seek4Cars standardskabeloner til rådighed for sine kunder, herunder standardiserede handelsbetingelser. Standardskabelonerne stilles til rådighed for kunden på en ”as is”-basis, og Seek4Cars afgiver ingen garantier eller indeståelser, for indholdet i standardskabelonerne, medmindre andet specifikt aftales. Standardskabelonerne stilles til rådighed uden ansvar for Seek4Cars af nogen art, og Seek4Cars kan derfor ikke holdes ansvarlige for eventuelle fejl eller mangler.  

9. Force majeure

Seek4Cars kan ikke holdes ansvarlig for skader og tab som følge af force majeure, herunder – men ikke begrænset til – strejke (lovlige, såvel som ulovlige strejker og arbejdsnedlæggelser), lockout, brand, naturkatastrofer, oversvømmelser, strømsvigt, omfattende driftsforstyrrelser, hackerangreb, net nedbrud, krigstilstand, ind- og udførselsforbud, beslaglæggelse, myndighedernes foranstaltninger, forsinkelser under transport, udebleven eller fejlagtig leverance fra underleverandører.  

 

10. Opsigelsesvarsel

Indgåede aftaler kan af begge parter helt eller delvist opsiges med 6 måneders forudgående varsel til udgangen af en måned, medmindre andet varsel særskilt er aftalt. 

Såfremt der er sket forudbetaling, vil et eventuelt overskydende beløb blive udbetalt til kunden senest 30 dage efter aftalens ophør. 

 

11. Misligholdelse

Såfremt en af parterne væsentlig misligholder aftalen, er den anden part berettiget til at ophæve aftalen. Ophævelse er betinget af, at der er forløbet 8 dage efter at den ikke-misligholdende part skriftligt har meddelt den misligholdende part, at parten ønsker at ophæve, og at misligholdelsen indenfor denne periode ikke er bragt til ophør. 

Som væsentlig misligholdelse betragtes blandt andet, men ikke udelukkende, manglende rettidig betaling, kundens anmeldelse af rekonstruktion eller konkurs. 

 

12. Værneting og lovvalg

Enhver tvist, der måtte opstå mellem kunden og Seek4Cars, og som ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres ved den retskreds, hvor Seek4Cars har hjemsted.